Regulamin portalu

Regulamin


Regulamin portalu FabrykaZespolow.pl

 

 

1. ZASADY OGÓLNE:

1.1 Niniejszy regulamin Portalu internetowego działającego pod adresem www.fabrykazespolow.pl określa zasady funkcjonowania Portalu oraz prawa i obowiązki Gości, Użytkowników i Muzyków korzystających z Portalu.

1.2. Każda osoba łącząca się z Portalem oraz każdą jego integralną częścią ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień.

1.3. Każdy ma prawo do pełnego i bezpłatnego korzystania z opcji, jakie Portal udostępnia w różnym charakterze dla Gościa, Użytkownika oraz Muzyka.

 

2. POJĘCIA:

2.1. REGULAMIN - oznacza niniejszy Regulamin, który określa w sposób wyłączny warunki i zasady korzystania z Portalu przez Gości, Użytkowników i Muzyków oraz zamieszczania i udostępniania Utworów. Wyłącznym źródłem zobowiązań Operatora w związku z działalnością Portalu jest Regulamin. Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla Operatora w związku z działalnością Portalu.

2.2. OPERATOR - oznacza firmę Fabryka Zespołów Małgorzata Kaczmarek, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Zamkowej 7A/3, NIP: 784-195-01-23, która jest właścicielem Portalu.

2.3. PORTAL - oznacza portal internetowy działający pod adresem www.FabrykaZespolow.pl, który Operator udostępnia bezpłatnie głównie Muzykom w celu bezpłatnej promocji ich twórczości. Operator udostępnia Portal bezpłatnie również Gościom i Użytkownikom w celu zapoznania się z twórczością Muzyków i zdobywania informacji, na temat młodego rynku muzycznego w Polsce, publikowanych przez redakcję Portalu. Portal posiada biuro w Poznaniu, przy ul. Zamkowej 7A/3. Kontakt mailowy: redakcja@fabrykazespolow.pl, tel: (061) 307-00-03.

2.4. GOŚĆ - to osoba, która połączyła się z niniejszym Portalem, ale nie skorzystała z rejestracji Użytkownika, bądź też skorzystała z niej wcześniej, ale nie zalogowała się podczas korzystania z Portalu.

2.5. UŻYTKOWNIK - oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Portalu na podstawie Regulaminu, która dokonała rejestracji (wypełniła prawidłowo Formularz) i aktywacji konta. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia) mogą być Użytkownikami tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego (np. rodziców albo prawnych opiekunów).

2.6. FORMULARZ - oznacza formularz, którego wypełnienie umożliwia Użytkownikowi przekazanie Portalowi danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), dzięki czemu może założyć Profil Użytkownika i Wizytówkę Zespołu/Muzyka.

2.7. PROFIL UŻYTKOWNIKA - umożliwia Użytkownikowi przede wszystkim założenie Wizytówki Zespołu/Muzyka oraz publikację utworów na Portalu. Profil Użytkownika nie wymaga dodatkowych akceptacji ze strony Portalu.

2.8. MUZYK - to Użytkownik, który założył dodatkowo Wizytówkę Zespołu/Muzyka, pozwalającą mu na publiczne udostępnianie własnych utworów (do których posiada prawa autorskie) i informacji o swojej działalności twórczej oraz danych kontaktowych na Portalu. Muzyk jest jednocześnie Użytkownikiem i obowiązują go wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące zarówno Muzyków jak i Użytkowników.

2.9. WIZYTÓWKA ZESPOŁU/MUZYKA - to podstrona Portalu założona przez Użytkownika, zawierająca: 

a) informacje o Muzyku lub zespole muzycznym, tj.: nazwa, opis/historia, skład, dyskografia, najbliższy koncert, dane kontaktowe, itp;

b) zdjęcia i logotypy Muzyka lub zespołu;

c) utwory w postaci mp3 i audio-video będące własnością Muzyka i/lub zespołu.

Każda Wizytówka założona przez Użytkownika, zanim zostanie opublikowana, musi być zaakceptowana przez Portal. Akceptacja polega na weryfikacji treści zamieszczonych w Wizytówce i nie powinna trwać dłużej niż 48 godzin od chwili założenia Wizytówki.

2.10. UTWÓR – oznacza każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania, a w szczególności utwór muzyczny lub utwory muzyczne w postaci dźwiękowych plików muzycznych lub słowno-muzycznych udostępniany na Portalu.

2.11. KLIENT - to osoba, firma lub każdy inny podmiot, który w sposób odpłatny chce promować swoje produkty i/lub usługi wśród Gości, Użytkowników i Muzyków odwiedzających Portal.

 

3. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU:

3.1. Dokonanie rejestracji i korzystanie z Portalu następuje po zapoznaniu się przez Użytkownika z treścią Regulaminu oraz oznacza pełną akceptację wszystkich jego postanowień bez zastrzeżeń.

3.2. Z chwilą zarejestrowania Użytkownik otrzymuje Profil, do którego ma dostęp poprzez wybrany przez siebie unikalny identyfikator oraz hasło.

3.3. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil Użytkownika w Portalu, ale może założyć więcej niż jedną Wizytówkę Zespołu/Muzyka (np. w przypadku gdy Agencja artystyczna lub Menadżer chcą założyć Wizytówki artystów z którymi współpracują, zakładają wówczas jeden Profil Użytkownika, a na tym Profilu jedną lub więcej Wizytówek Zespołu/Muzyka).

3.4. Korzystanie z pełnej oferty i funkcjonalności Portalu wymaga wypełnienia oraz przesłania podczas rejestracji odpowiedniego Formularza. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny i zgodny z prawdą. Wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość danych wpisanych do Formularza ponosi Użytkownik.

3.5. Użytkownik dobrowolnie udostępnia Operatorowi swoje dane osobowe w związku z korzystaniem z Portalu, w szczególności dane określone w wypełnionym przez niego Formularzu.

3.6. Użytkownik zakładając Wizytówkę Zespołu/Muzyka oświadcza, że posiada pełne prawa do jej utworzenia oraz do zamieszczania w niej wszelkich informacji, w tym również Utworów będących własnością Muzyka.

3.7. Użytkownik zakładający Wizytówkę Zespołu/Muzyka oświadcza, iż podane przez nią dane:

a) są zgodne ze stanem faktycznym;

b) nie łamią ani nie naruszają obowiązującego prawa polskiego, europejskiego, ani międzynarodowego;

c) nie zawierają treści pornograficznych oraz obraźliwych na tle religijnym, rasowym i innym, oraz nie obrażają mniejszości społecznych;

d) nie naruszają praw osób trzecich, praw do znaków handlowych, tajemnic handlowych, ani dóbr osobistych;

3.8. Użytkownik zakładając Profil Użytkownika wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133 poz. 833) oraz na otrzymywanie treści informacyjnych, w tym reklamowych, pochodzących od Portalu, drogą elektroniczną. Wspomniane treści będą przesyłane na adres mailowy, który Użytkownik poda w Formularzu.

3.9. Użytkownik ma prawo:

a) dostępu do treści zawartych w Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

b) bezpłatnego przeglądania Portalu, czytania zawartych w Portalu informacji oraz odsłuchiwania muzyki i oglądania Utworów audio-video na Portalu w trybie on-line, a w przypadku Muzyka dodatkowo publikacji Utworów za pomocą Wizytówki Zespołu/Muzyka;

c) rezygnacji z korzystania z Portalu w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do niniejszego Regulaminu. W każdej chwili Użytkownik może usunąć zamieszczone przez siebie Utwory a nawet Wizytówkę Zespołu/Muzyka czy Profil Użytkownika z Portalu bez konsekwencji i roszczeń ze strony Operatora. Użytkownik nie może jednak sam usunąć Wizytówki Zespołu/Muzyka ani Profilu Użytkownika, dlatego zobowiązany jest poinformować o tym redakcję Portalu (redakcja@fabrykazespolow.pl), która niezwłocznie podejmie stosowne kroki. Portal nie może odmówić usunięcia Wizytówki Zespołu/Muzyka czy Profilu Użytkownika, chyba że ma podejrzenia, iż osoba o to prosząca nie ma do tego uprawnień. Jedynymi osobami uprawnionymi do usunięcia utworów Utworów Muzyka, jego Wizytówki czy Profilu Użytkownika jest Użytkownik, który dany Profil założył lub Muzyk, którego Wizytówka i/lub Utwory zostały opublikowane przez Użytkownika.

3.10. Operator ma prawo do:

a) niezaakceptowania Wizytówki Zespołu/Muzyka, bez poinformowania o tym Użytkownika, jeśli Wizytówka wypełniona jest szczątkowo lub budzi podejrzenia podszywania się pod czyjeś mienie.

b) weryfikacji treści i Utworów zamieszczonych przez Użytkowników na stronach Portalu;

c) usuwania treści i Profili Użytkowników, których wiarygodność lub zawartość budzi wątpliwości, niezgodnych z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, z zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich;

d) informowania Użytkowników o nowych ofertach, promocjach oraz przesyłania do Użytkowników wszelkich informacji związanych z Portalem, jak również treści reklamowych;

e) czasowego zablokowania dostępu do Portalu z powodów zależnych lub niezależnych od Operatora, w szczególności w celu rozbudowy, konserwacji lub przeglądu Portalu oraz krótkich przerw w dostępie do Portalu;

f) modyfikacji Wizytówki Zespołu/Muzyka, jak również do usunięcia utworów, a nawet całej Wizytówki Zespołu/Muzyka bez podania przyczyny.

g) wprowadzania zmian Regulaminu i publikowania go na Portalu.

3.11. Jednym z głównych celów Operatora, było udostępnienie Portalu na zasadach akcji promocyjnej, w ramach której Muzycy i ich Utwory promowani są przy pomocy Portalu w sieci Internet, a Goście i Użytkownicy mogą m.in. przeglądać Wizytówki Zespołów/Muzyków, odsłuchiwać i oglądać ich Utwory, czy kontaktować się bezpośrednio z Muzykami w celu nawiązania współpracy.

3.12. Dostęp do usług dostępnych na Portalu może być bezpłatny i płatny. Portal pobiera opłaty jedynie od Klientów, chcących promować swoje usługi i/lub produkty wśród Gości, Użytkowników i Muzyków odwiedzających Portal. Zakres świadczeń reklamowych oraz cennik określa wyłącznie Operator.

3.13. Operator wystawia faktury VAT na żądanie Klienta.

3.14. Portal może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie Portalu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów i Utworów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz o charakterze pornograficznym.

3.15. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędne, bądź niezgodne z punktem 3.3 tego Regulaminu, podanie danych podczas rejestracji Użytkownika lub założenia Wizytówki Zespołu/Muzyka.

3.16. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) usługi świadczone nie zarejestrowanym lub nie zalogowanym Użytkownikom,

b) usługi świadczone nieodpłatnie Użytkownikom,

c) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem Utworów z Portalu, w szczególności spowodowanych problemami ze sprzętem, oprogramowaniem lub łączem internetowym Użytkownika,

d) treści i materiały zamieszczane przez Użytkowników, przesyłane na konta Użytkowników przez innych Użytkowników oraz wszelką inną treść zamieszczoną na Portalu przez jego Użytkowników,

e) poglądy, opinie, oceny prezentowane przez Użytkowników,

f) treści i charakter Utworów udostępnianych na Portalu,

g) szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania jednego Użytkownika względem innego Użytkownika,

h) skutki udostępnienia konta Użytkownika osobom trzecim, w tym podawania innym loginu i hasła,

i) przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz utratę danych i informacji zaistniałe z przyczyn niezależnych od Operatora, a w szczególności z przyczyn technicznych, awarii sprzętu, wirusów, włamań, działania lub zaniechania osób trzecich, ani także z przyczyn zależnych od Operatora takich jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, aktualizacje Portalu ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, w szczególności strajkami, wojną, zamieszkami, powodzią, pożarem, huraganem, atakiem terrorystycznym itp.

j) jakiekolwiek szkody lub utratę potencjalnych zysków i korzyści będących rezultatem użytkowania Portalu oraz interpretacji informacji zamieszczonych na Portalu.

3.17. Operator zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność i ryzyko Gościa oraz Użytkownika i nie gwarantuje, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw, oraz że rezultat korzystania spełni oczekiwania Gościa czy Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych korzyści.

 

4. ZAMIESZCZANIE, UDOSTĘPNIANIE i WYKORZYSTYWANIE UTWORÓW

4.1. Wszystkie Utwory w postaci mp3, audio, video, audio - video, zdjęć, logotypów oraz tekstów - zamieszczone przez Użytkowników i Muzyków na Portalu mogą być publikowane wyłącznie przez autorów i za zgodą autorów. Zezwolone jest jedynie odtwarzanie Utworów do indywidualnego, domowego użytku. Publiczne ich rozpowszechnianie, kopiowanie, wprowadzanie do obrotu, zamieszczanie na innych stronach niż FabrykaZespolow.pl, czy też przegrywanie i wykorzystywanie przez osoby do tego nieuprawnione - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich ścigane karnie (art. 116, 117 i 118 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

4.2. Udostępniając Utwory na Portalu, zamieszczający oświadcza, iż jest ich autorem lub posiada on uprawnienia/zgody, upoważniające go do tego, aby dane Utwory mogły być udostępnione publicznie (opublikowane) na Portalu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

4.3. Nie wolno zamieszczać Utworów, które zawierają treści wirusowe oraz żadnych innych powodujących jakiekolwiek szkody dla Portalu jak i jego Użytkowników. Żadne Utwory nie mogą posiadać w nazwie, tekście czy też obrazie zwrotów, nazw i innych słów przyjętych w języku polskim za wulgaryzmy oraz obrażające inne osoby, grupy społeczne, religijne i inne. Słowa oraz nazewnictwo inne niż w języku polskim są dopuszczalne pod warunkiem, iż nie będą obrażać innych osób, grup społecznych, religijnych i innych.

4.4. Użytkownik zamieszczający na Portalu Utwory zezwala Operatorowi na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie wszystkich zamieszczonych przez niego Utworów opublikowanych na Portalu, w następujący sposób:

a) utrwalanie w pamięci komputera;

b) zwielokrotnianie i wprowadzanie w obrót;

c) publiczne odtwarzanie;

d) komentowanie utworu;

e) dowolny rodzaj promocji utworu (telewizja, radio, internet, prasa i inne).

4.5. Utwory zamieszczane na Portalu będą podlegały ogólnej weryfikacji przez Portal. W przypadku naruszenia Regulaminu, dobrych obyczajów, praw osób trzecich albo zamieszczanie utworów z błędami technicznymi - takie pliki będą usuwanie z Portalu bez obowiązku poinformowania o tym zamieszczającego.

4.6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Muzyków w swoich Utworach. Pełną odpowiedzialność za zamieszczane Utwory oraz ich treść ponosi Użytkownik je zamieszczający.

4.7. Operator ma prawo do wykorzystywania wszelkich Utworów oraz wizerunku każdego Muzyka, posiadającego Wizytówkę na Portalu, w celu promocji Muzyka, jak również do celów reklamowych i promocyjnych Operatora.

4.8. Za wykorzystywanie Utworów i/lub wizerunku Muzyka przez Operatora nie przysługuje, ze strony Operatora, żadne wynagrodzenie pieniężne ani materialne Muzykowi ani nikomu innemu, chyba że Operator podpisze z Muzykiem odrębne umowy mówiące inaczej.

4.9. Osoby, firmy, instytucje bądź inne organizacje nie mają prawa wykorzystywać ani dalej rozpowszechniać, w tym do celów komercyjnych, jakichkolwiek Utworów zamieszczonych na Portalu bez wcześniejszego skontaktowania się z Muzykiem oraz uzyskania pisemnego pozwolenia od autorów i wykonawców danego Utworu.

4.10. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń w stronę Operatora, odnośnie naruszenia jakichkolwiek praw do opublikowanych na Portalu Utworów, fonogramów, wideogramów, artystycznych wykonań czy treści, osoba, która je zamieściła zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody oraz złożyć Operatorowi pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które zwolni Operatora od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

4.11. Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, majątkowe lub pokrewne, zamieszczone na Portalu, zostały w jakikolwiek sposób naruszone, zobowiązany jesteś przesłać zawiadomienie (droga tradycyjną lub elektroniczną) Operatorowi.

4.12. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania przez Gości, Użytkowników i Muzyków Regulaminu oraz w przypadku jakichkolwiek szkód poniesionych przez kogokolwiek z powodu użytkowania lub niemożliwości użycia plików zamieszczonych na Portalu.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Regulamin może ulec zmianom. Wszystkie zmiany będą zamieszczane na niniejszym Portalu.

5.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócone działanie Portalu, jak również za:

a) łamanie przez Gościa, Użytkownika i Muzyka tego Regulaminu;

b) wszelkie treści tekstowe, graficzne i inne zamieszczone przez Użytkownika i Muzyka;

c) wejście osób trzecich w posiadanie hasła dostępu Użytkownika czy Muzyka oraz konsekwencje tego czynu;

d) przerwy w dostawie usług, wszelkie szkody, utraty danych i inne spowodowane z przyczyn technicznych bądź innych, od których Operator nie jest zależny;

e) problemy, którym Operator nie mógł zapobiec pomimo odpowiednio zachowanej staranności ochrony danych;

f) szkody w wyniku nieodpowiedniego korzystania przez Gościa, Użytkownika lub Muzyka z Portalu.

5.3. W przypadku nieuregulowanych sytuacji w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie akty prawne.

 

6. POLITYKA PLIKÓW COOKIES:

6.1. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

6.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator portalu Fabryka Zespołów, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Zamkowej 7A/3.

6.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

6.5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.6. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu; 
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu; 
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu; 
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6.7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6.8. Operator Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

6.9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.

6.10. Jak pliki "cookies" dopasowują naszą stronę internetową do potrzeb użytkownika?
a) cookies służące do uwierzytelniania, umożliwiają m.in. łatwe logowanie, uzupełnianie formularzy, zapamiętywanie ustawień stron www wybranych przez użytkownika.
b) cookies pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników. Z kolei analityczne pliki "cookies" wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść na stronę internetową. Pozwalają one nam ulepszać stronę internetową dla użytkownika.

6.11. Jak możesz zarządzać swoimi plikami "cookies"?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie z stron www FabrykaZespolow.pl, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

6.12. Ustawienia plików "cookies"
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari
- Firefox
- Opera

Urządzenia mobilne:
- Android
- Safari
- Windows Phone
- Blackberry

Flash cookies
- serwis www firmy Adobe zawiera informacje o sposobie usuwania i wyłączania plików cookie odtwarzacza Flash w konkretnych domenach: www.adobe.com/products/flashplayer/security

Należy pamiętać, że ograniczenie korzystania z plików cookie odtwarzacza Flash prawdopodobnie wpłynie na działanie aplikacji opartych na technologii Flash, zaś wyłączenie plików cookie odtwarzacza Flash na stronach www FabrykaZespolow.pl uniemożliwi odtwarzanie niektórych treści. 

Ostatnia aktualizacja: 01 kwietnia 2013

Kategorie Informacje

Partnerzy

Współpracujemy